Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

GDPR

  • Iva Marhanová

Vloženo: 25. dubna 2023 v 10:33

Zpracování a ochrana osobních údajů a informací

Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 285 22 Zruč nad Sázavou, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů obce (např. zaměstnanců, jiných fyzických osob) v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených obci zvláštními zákony. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem správce apod.), případně i souhlasu subjektů údajů. Tato zpracování však obec provádí jen výjimečně (např. informování občanů prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv).

 Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. Obec Řendějov respektuje jejich základní práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Obec též respektuje práva občanů (fyzických osob), která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj., s Nařízením 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a v souladu se zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Přesto má každý dotčený občan/fyzická osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce, které nezasahují do jejích zájmů nebo základních práv a svobod.

Zpracování osobních údajů obcí Řendějov je prováděno zákonným způsobem, je pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

Obec Řendějov, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedla vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob.

 

V rámci povinností, vyplývajících z Nařízení EU, jmenovala Obec Řendějov pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt:

Mgr. Markéta Augustovová

Mobil: 601 168 611

E – mail: augustovova@mesto-zruc.cz

 

Každá fyzická osoba se může na obec Řendějov obrátit s žádosti o sdělení, zda obec o ní zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být obcí zpoplatněny.

Občan (fyzická osoba), o němž obec zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  •  právo na opravu osobních údajů,
  •  právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  •  právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Obec každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.

K uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů se fyzická osoba může obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do podatelny Obce Řendějov, Nový Samechov 28,  285 22 Zruč nad Sázavou, poštou na adresu podatelny obecního úřadu, datovou schránkou (ID DS: rdmaw25), nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů obce Řendějov.

 

Přílohy